nr. 22 din data 27.02.2014 privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea privat a municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.22/2014

Privind aprobarea
închirierii păsunilor  aflate în
proprietatea privată a municipiului
Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie
2014;

           
Văzând expunerea de motive nr. 4104/20.02.2014 
privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în
proprietatea privată a municipiului
Târnăveni,

           
În baza  OUG 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, a HG
1064/2013  privind aplicarea
normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a Ordinului 544/2013 al
Ministrului agriculturii și deyvoltării rurale privind metodologia de calcul a
încărcăturii optime de animale pe hectar de
pajiște

           
În temeiul art. 36, alin. (1), 
alin.( 2) lit. c), alin.(5) lit.(a)  și al art. 45 alin.( 3) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietatea privată a
municipiului Tîrnăveni identificate în anexa 1 care face parte integrantă din
prezenta.

Art.2.  Se aprobă încărcătura maximă de  2UVM/ha
pășune.

Art.3.
Se aprobă caietul de sarcini și instrucțiunile pentru ofertanții privind
închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietatea privată a
municipiului Târnăveni împreună cu modelul de contract de închiriere, conform
anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.

Art.4.
Se constituie Comisia de licitație pentru încheierea contractelor de închiriere
a pășunilor proprietate privată a Municipiului Târnăveni în următoarea
componență:

         
Președinte “consilier Dobai Lorand

         
Membrii  consilier Balint
Ibica

                       
– consilier  Barbu
Cristina

                       
– consilier  juridic Rațiu
Adnana

                             
– consilier Damian Carmen

Art.5.
Se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni să semneze contractul de
închiriere  pentru suprafețele de
pășuni aflate în domeniul privat al Municipiului
Târnăveni.

Art.6.
În cazul în care licitația nu va avea loc din lipsă de persoane participante, în
condițiile legii, învoirea animalelor la pășunat se va efectua începînd cu data
de 23 aprilie, cu plata taxelor prevăzute de HCL nr. 146/2013.

Art.7.
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

  

 

Președinte de
ședință,

 Antonya
Mihail

                                                              Avizează pentru
legalitate,

         
Secretar,

              
 
                                                                                  
        
Groza Viorel Răzvan
 

 

 

  Anexe –