nr. 23 din data 27.02.2014 privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al municipiului Tarnaveni pe anul 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ       

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                           

HOTĂRÂREA   NR.23 / 2014

Privind
aprobarea inventarierii
patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni pe anul 2013.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 27 februarie  2014;

            Văzând Raportul privind
inventarierea patrimoniului
public și privat al  municipiului Târnăveni la data de 31
decembrie 2013
întocmit in cadrul Serviciului buget
contabilitate, înregistrat sub nr. 4022 / 19.02.2014 ;

            În baza prevederilor  art.7 din Legea contabilității nr.82/1991,
republicată
și
a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de
natura  activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii
;

            În
temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se
aprobă inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Târnăveni
pe anul 2013.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul municipiului Târnăveni
.

 

Președinte
de ședință,

                Antonya
Mihail

                                                                                        
 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan