nr. 25 din data 10.03.2014 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si ai indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public al Municipiului Tarnaveni precum si a Studi

ROM NIA

JUDEȚUL  MUREȘ

MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 25/2014

Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor
de Intervenții și ai indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de
investitii: œModernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public al
Municipiului Târnăveni  precum și a Studiul de necesitate și oportunitate
privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din
municipiul Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 10
martie 2014;

            Văzând  Referatul  cu nr. 4954/03.03.2014 întocmit de sef
Birou Investitii – achizitii “ ing. Muth Teodor
;

            În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006
privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

            În baza prevederilor art. 45, alin. 1 și art 36,  alin. 1 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  Documentația
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții privind œModernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public al
Municipiului Târnăveni


Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti
obiectivului de investitii: œModernizarea
și eficientizarea sistemului de iluminat public al Municipiului Târnăveni


Art. 3. Se aprobă Studiul de necesitate și oportunitate
privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din
municipiul Târnăveni

Art. 4. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință

                Bercea Ioan

                                                                                   
Avizează pentru legalitate

                                                                                               
       Secretar,

                                                                                                        Groza Viorel Răzvan