nr. 26 din data 10.03.2014 privind aprobarea necesitatatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 26/2014

Privind aprobarea necesitatății și oportunității
achiziționării unor lucrări,

servicii și produse pe anul 2014

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința extraordinară din data de 10 martie 2014;

            Văzând  referatul  cu nr. 5056 din 03.03.2014 întocmit de
către Șef birou Investiții “ ing. Muth Teodor
;

            În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării
unor lucrări,

servicii și produse pe anul 2014,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință,

                Bercea Ioan

                                                                                   

 

                                  Avizează
pentru legalitate

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                       Groza Viorel Răzvan

 

                      

 

 

 ANEXĂ

la Hotărârea nr.24/2014

 

1.
Modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public ( PT)