nr. 27 din data 10.03.2014 privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

R O M Â
N I A                                                                                 

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.27/2014

 

Privind
rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni

pe anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința extraordinară din data de 10 martie   2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director
executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 5.310
/05.03.2014;

În baza prevederilor Legii nr.356/2013  privind  bugetul de stat pe anul 2014 și a Legii
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a   și al 
art. 45 alin.(2), lit. a  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului
general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Târnăveni pe
anul 2014 conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

     Bercea
 Ioan

                                                                                         

Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

                                                                                                      Groza Viorel Răzvan