Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tarnaveni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 

 

Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

      
candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici (r2)

Condiții
specifice:

a) referent gradul profesional superior din cadrul Compartimentului
Protecție Civilă

   studii medii,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

  vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice “ 9 ani;

 

b) consilier gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de
Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare Internațională

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă       durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă

– cunoștințe operare pe calculator: Windows, Microsoft
Office și Internet

– vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

– cunoașterea limbii engleze “ nivel mediu

 

c) consilier gradul profesional superior din cadrul Compartimentului
Patrimoniu, Administrare, Relațiile cu Asociațiile de Proprietari

– studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă.

– cunoștințe operare pe
calculator: Windows, Microsoft Office și Internet

– vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

 

ACTE NECESARE:

         COPIA
ACTULUI  DE  IDENTITATE;

         FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI
ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

         COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN
SPECIALITATE ;

         ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;

         COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ,
RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC
DE MUNCĂ; 

         CAZIERUL JUDICIAR;

         DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
SAU ADEVERINȚA CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A
DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE  POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de
documentele originale sau în copii legalizate)

 

 

 

DATA, ORA, DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI:

 proba scrisă 23.04.2014, orele 10,00;

 – interviu  25.04.2014, orele 14,00 

 

LOCUL  DE  DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI :

Sediul Instituției, Municipiul Târnăveni, strada P-ța Primăriei, nr. 7 “ camera 6

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 14.04.2014;

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 

  “ TELEFON 0265/443400.

 

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN

 

 

 

 

Bibliografia de concurs

 

BIBLIOGRAFIE COMUNĂ

 

1. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată r2, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;

 

a)                 Bibliografie pentru ocuparea funcției publice

referent gradul profesional superior din cadrul

Compartimentului Protecție Civilă

 

1. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare,

2. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu modificările și completările ulterioare;

3. HGR nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

4. Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate.

 

b)                 Bibliografie pentru ocuparea funcției publice

de consilier gradul profesional superior din cadrul

Compartimentului de Specialitate pentru Proiecte cu Finanțare Internațională

 

1. OUG  nr. 63/1999, cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora;

2. OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

3. OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

5. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

 

c)                  Bibliografie pentru ocuparea funcției publice

consilier gradul profesional superior din cadrul Compartimentului

Patrimoniu, Administrare, Relațiile cu Asociațiile de Proprietari

 

1. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

2. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanță  nr. 112/2000  pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

4. OUG nr. 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.114/1996 – Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

6. Lege nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare

7. Hotărâre nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

8. Lege nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările și completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN