Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie de politist local din cadrul Directiei -Politia Locala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DE

 POLIȚIST LOCAL DIN CADRUL DIRECȚIEI “ POLIȚIA
LOCALĂ

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS :

Condiții generale:

  candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici (r2)

 

Condiții specifice:

 studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; 

 vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice “ 9 ani;

 aptitudini  fizice (rezistenta,  efort) – barem minimal

 postul presupune  efectuarea de 
deplasări în teren

 disponibilitate  pentru lucrul 
peste program și în condiții de stres

 

ACTE NECESARE:

 

COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;

FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

 COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI
ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

 COPIA 
CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA
CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;

 ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;

 COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ,
RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC
DE MUNCĂ; 

 CAZIERUL JUDICIAR;

 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
SAU ADEVERINȚA CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A
DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE  POLITICĂ.

(Copiile
de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii
legalizate)

 

DATA, ORA, DE DESFĂȘURARE
A  CONCURSULUI:

– proba fizică 23.04.2014, orele 10,00

– proba scrisă 28.04.2014, orele 10,00

– interviu 
30.04.2014, orele 14,00 ;

LOCUL 
DE  DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI :

Sediul Instituției, Municipiul Târnăveni, strada
P-ța Primăriei, nr. 7 “ camera 6

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 17.04.2014;

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 

  “ TELEFON
0265/443400.

 

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN

 

 

 

Bibliografia de concurs

pentru ocuparea funcției publice de execuție
politist local grad superior

DIRECȚIA “ POLIȚIA LOCALĂ

 

1.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările  si completările  ulterioare

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul
de  conduită  a funcționarilor publici

3. Legea nr.215/2001, Legea
Administrației publice locală, cu modificările si completările ulterioare.

4. Legea nr 155/2010- Legea Poliției
Locale

5. HGR nr 1332/2010 privind
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale

6. O G. nr 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor.

7. Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor  și
protecția persoanelor.

8. Legea 61/1991 pentru sancționarea  faptelor 
de încălcare a unor  norme de
conviețuire  socială, a Ordinii și Liniștii
Publice

9. HCL nr. 79/2012 privind  stabilirea 
unor masuri  pentru buna gospodărire  a municipiului Târnăveni.

 

 

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN