nr. 31 din data 27.03.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineret, destinate inchirierii a caror titulari de contract au implinit varsta de 35 ani

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRĂREA NR.31/2014

Privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuințele realizate
prin Programul de construire de locuințe pentru tineret, destinate
închirierii a căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 ani

 

            Consiliul local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 27 martie
2014;

              Văzând referatul întocmit de consilier Damian
Carmen privind aprobarea recalculării chiriei pentru locuințele realizate prin
« Programul de construire de locuințe pentru tineret, destinate
închirierii
» a căror titulari de contract au împlinit
vârsta de 35 ani, înregistrat sub nr.6719/21.03.2014

            În conformitate cu
dispozițiile art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, a Anexei nr. 16 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 36
alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) și al art.45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă
cuantumul chiriei recalculate pentru locuințele locuințele realizate prin
« Programul de construire de locuințe pentru tineret, destinate
închirierii « a căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 ani, în
cuantum de  3.37 lei/mp./lună, conform
Anexei nr.2.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                    Bercea Ioan

 

                                         
Avizează pentru legalitate

 Secretar,

            
Groza Viorel Răzvan