nr. 32 din data 27.03.2014 privind acordarea unui premiu domnului Susca Mircea

ROMÂNIA                      

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 32/2014

Privind acordarea unui premiu
domnului Șușcă Mircea

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 27  martie 
2014;

Văzând
Referatul
de specialitate la proiectul de hotărâre privind acordarea  unui premiu d-lui Șușcă Mircea din Târnăveni,
pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Internațională de Matematică
, înregistrat sub nr. 6715/20.03.2014;

În
temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit. a) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă  acordarea
unui premiu în sumă de 1.000 lei
, domnului Șușcă Mircea din Târnăveni, pentru
rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Internațională de Matematică
pentru studenți, South Eastern European
Mathematical Olympiad for University Students-SEEMOUS 2014.

Art.2.  Suma de 1.000  lei va fi asigurată din creditele bugetare
prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2014,  la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură,
recreere, religie  “ œAlte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei ,
titlul – Bunuri și servicii.

Art.3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

 Bercea Ioan

 

        Avizează
pentru legalitate

   
Secretar,

  Groza Viorel Răzvan