nr. 33 din data 27.03.2014 privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare- bransamente de apa/racorduri de canal realizate si receptionate in perioada 2012-2013 precum i aprobarea

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.33/2014

Privind aprobarea
cuprinderii
în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor
aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-  branșamente de apă/racorduri de canal
realizate și recepționate  în perioada
2012-2013, completarea Anexei 2C  – Lista
mijloacelor fixe aparținătoare domeniului public al municipiului Târnăveni,
conform Inventarului bunurilor proprietate publică a municipiului Târnăveni  –
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și canalizare, nr. 22/202.662/2010  cu
bunurile –  branșamente de apă/racorduri
de canal realizate și recepționate  în
perioada 2012-2013, precum și aprobarea comisiei de predare-primire a bunurilor
aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-  branșamente de apă/racorduri de canal
realizate și recepționate  în perioada
2012-2013

 

          Consiliul
local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 27  martie 2014;

          Având
în vedere Referatul de specialitate  privind
aprobarea cuprinderii unor bunuri în domeniul public al municipiului Târnăveni
și
completarea Anexei 2C  – Lista mijloacelor fixe aparținătoare
domeniului public al municipiului Târnăveni, conform Inventarului bunurilor
proprietate publică a municipiului Târnăveni  – la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.
22/202.662/2010  cu bunurile –  branșamente de apă/racorduri de canal realizate
și recepționate  în perioada 2012-2013
, întocmit  în cadrul Direcției economice și înregistrat
sub nr.
5682/11.03.2014;

         Văzând
Adresele nr.
217.744/VI/F/8/29.11.2013 și
202.087/10.02.2014, înregistrate la Primăria mun.Târnăveni sub nr.24.336/04.12.2013,
respectiv, 3.317/12.02.2014, înaintate de
S.C. Compania Aquaserv S.A
Tg.MUREȘ ;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare din municipiul 
Târnăveni  către
S.C. Compania
Aquaserv S.A Tg.MUREȘ 
, nr. 22/202.662/2010, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c),
alin.(5) lit.a) și alin.(9) și  al    art.
45 alin.(3), din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                                                                                       

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.   Se aprobă
cuprinderea în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor aferente
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare- 
branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013, conform Anexei. nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
.

Art.2. Se aprobă  completarea
Anexei 2C  – Lista mijloacelor fixe
aparținătoare domeniului public al municipiului Târnăveni, conform
Inventarului bunurilor proprietate publică a municipiului Târnăveni  – la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
canalizare, nr. 22/202.662/2010  cu
bunurile –  branșamente de apă/racorduri
de canal realizate și recepționate  în
perioada 2012-2013, conform Anexei. nr.1 .

Art.3. Se aprobă numirea comisiei de predare-primire a bunurilor
aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-  branșamente de apă/racorduri de canal
realizate și recepționate  în perioada
2012-2013,cuprinse în Anexa nr.1, în următoarea componență:

Sim Florin
                  “ viceprimar                “ președintele comisiei

Beleanu
Celestin         – director ex.adj.          – membru

Moscalu Fiodor           – inspector urbanism    – membru

Damian Carmen          – consilier contab.       
membru

Rațiu Adnana              – consilier
juridic         – membru

 

       Art.4.  Comisia de predare-primire menționată la art.3
va proceda la predarea- primirea bunurilor – branșamente de apă/racorduri de
canal realizate și recepționate  în
perioada 2012-2013, atât între utilizator și municipiul Târnăveni cât și între
municipiul Târnăveni și S.C.Compania Aquaserv SA Tg.MUREȘ.

        Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte
de ședință,

                   Bercea Ioan

 

                                    Avizează pentru
legalitate

           
Secretar,

  Groza Viorel
Răzvan