nr. 35 din data 27.03.2014 privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din Municipiul Tarnaveni

 

 

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.35/2014

Privind
aprobarea actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului
și Urbanism din Municipiul Târnăveni

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinara
din data de 27.03.2014;

            Văzând  Referatul 
cu nr.
6404 din  19.03.2014
întocmit de Arh.sef “ ing. Coros Ioan;

            În conformitate, cu dispozițiile
Legii nr.350/2001
privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată;

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.
1.
Se aprobă 
actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si
Urbanism din Municipiul Tarnaveni.

            Art.
2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

                  Bercea Ioan                                                                     

 

 

 

 Avizează pentru legalitate,

       Secretar

                                                                                                       Groza
Viorel Răzvan