nr. 36 din data 27.03.2014 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

ROMÂNIA

JUDEȚUL  MUREȘ

MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

                                                                
HOTĂRÂREA  NR.36/2014

privind aprobarea aderării unor unități administrativ
teritoriale

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST
MUREȘ 

 

Consiliul
Local  al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data 27 martie 2014;

Văzând
expunerea de motive nr.6775/21.03.2014 , privind aprobarea aderării unor
unități  administrativ teritoriale la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ ,

Având 
în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit.
žc  și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare
cu apă și canalizare, precum si cele ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. že  și
alin. (7) lit. žc  , din Legea nr. 215/2001,

       În conformitate cu dispozițiile art. 13
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ ,

În temeiul art. 36 alin. (1)  și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  a comunei Răstolița din județul MUREȘ.

Art.2. Se mandatează domnul
primar Megheșan Nicolae Sorin, reprezentantul Municipiului Târnăveni în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST
MUREȘ , să voteze conform Art.1.

         Art.3. Se mandatează domnul Ciprian
Dobre, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST
MUREȘ  să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv al Asociației.

Art.4. Prezenta hotărâre
se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ .

 

Președinte de ședință,

                  Bercea Ioan                                                                     

Avizează pentru
legalitate,

       Secretar

                                                                                                        Groza Viorel Răzvan