nr. 37 din data 27.03.2014 privind aprobarea transformarii unor posturi din Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tarnaveni si serviciilor publice de interes local ale Municipiului Tarnaveni, in vederea promovarii functionarilor publici si

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL      

HOTĂRÂREA
NR.37/2014

Privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de  funcții al aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Târnăveni și serviciilor publice de interes local ale
Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcționarilor publici și
aprobarea  transfomării unui post din
statul de funcții al Sectorului Sere Spații Verzi, în vederea promovării
personalului contractual

 

            Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară
din data de 27 martie 2014,

            Văzând expunerea de motive
prezentată de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 6758/21.03.2014 ,

In conformitate
cu prevederile art.63, art. 65,  art. 68,
art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcționarilor publici, republicată 2, precum și ale art. 121, alin.(1) litera a)
și Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional din HGR nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici,

Potrivit
prevederilor art.
 5 din Anexa
nr. I cap. I lit. B. Reglementări specifice funcționarilor publici la Legea nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Cu respectarea prevederilor HGR
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

În baza raportului final al
comisiei de examinare nr. 6585/20.03.2014, încheiat cu ocazia desfășurării
examenului de promovare în grad a unor funcționari  publici ,

            În temeiul art. 36 alin. (3)
lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statul de  funcții al aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local ale
Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcționarilor publici în grad
profesional imediat superior, după cum urmează:

     Serviciul Impozite și Taxe din
cadrul  Direcției Economice

1. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de inspector clasa
I grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de Popa Daniela)  în inspector
clasa I grad profesional principal

2. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de inspector clasa
I grad profesional principal
(funcție publică ocupată de Bălțatu Monica)  în inspector clasa I grad profesional
superior

      Serviciul Buget Contabilitate  din cadrul Direcției Economice

3. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de consilier clasa
I grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de Călugăr
Andreea-Elena)  în  consilier
clasa I grad profesional principal

Serviciul Organizare
Salarizare Resurse Umane

4. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de inspector clasa
I grad profesional principal
(funcție publică ocupată de Salahub Cristina
Ecaterina)  în inspector clasa I grad profesional superior

Compartimentul
Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor din cadrul
Direcției
– Poliția Locală

5. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de polițist local
clasa III grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de Hanc
Claudiu)  în polițist local clasa III grad profesional principal

Serviciul Public Asistență
Socială

6. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de consilier
juridic clasa I grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de
Obreja Cosmina)  în consilier juridic clasa I grad profesional principal

7. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de inspector clasa
I grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de Rebegel-Cisar
Simona-Elena)  în inspector clasa I grad profesional principal

8. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de inspector clasa
I grad profesional principal
(funcție publică ocupată de Demeter
Zoltan)  în inspector clasa I grad profesional superior

9. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de inspector clasa
I grad profesional asistent
(funcție publică ocupată de Moga Felicia)  în
inspector clasa I grad profesional principal

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidența Persoanei

10. Transformarea funcției publice
specifice de execuție de consilier clasa
I grad profesional principal
(funcție publică ocupată de Korodi Marta)  în  consilier clasa I grad profesional superior

(2) Se aprobă transformarea unui post din statul de funcții
al Sectorului Sere Spații Verzi, în vederea promovării personalului
contractual, într-unul de nivel imediat superior, după cum urmează:

– Transformarea postului de muncitor necalificat  (post ocupat de Farcaș Valeria) în muncitor calificat IV.

 

Art. 2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare
Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului
și serviciile publice de interes local ale Municipiului
Târnăveni
,
cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre.

 

Președinte de ședință,

                  Bercea Ioan                                                                   

Avizează pentru legalitate,

                         Secretar

                                                                                                                   Groza Viorel Răzvan