nr. 39 din data 08.04.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.39/2014

Privind aprobarea rectificarii bugetului
general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința extraordinară din data de 8 aprilie
  2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 7.855/04.04.2014;

În baza prevederilor Legii
nr.356
/2013  privind  bugetul de stat pe anul 2014 și a Legii finanțelor
publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit.a)  și al 
art. 45 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea
bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                  Bunea Teofil

 

 

 

 Avizează pentru legalitate,

       Secretar

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan