nr. 44 din data 24.04.2014 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.22/27.02.2014

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.44/2014

Privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.22/27.02.2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 24 aprilie 2014;

            Văzând expunerea de motive
nr. 8896/16.04.2014 de modificarea a H.C.L. nr.22/2014  privind inițierea procedurii de închiriere a
pajiștilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târnăveni,

            În baza  OUG 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, a HG 1064/2013  privind aplicarea normelor metodologice de
aplicare a OUG 34/2013, a Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar
de pajiște.

            Luând în considerare
dispozițiile Legii zootehniei nr.72/2002, republicată,

În conformitate cu prevederile  Ordinului 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel
național, pe termen mediu și lung
modificat
prin Ordinul nr.541/210/2009,

Cu respectarea dispozițiilor Ordinului 407/2051/2013
pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și
închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al
comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor,

            În temeiul art. 36, alin. (1),  alin.( 2) lit. c), alin.(5) lit.(a)  și al art. 45 alin.( 3) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiuliului
Local al Municipiului Târnăveni nr.22/27.02.2014, conform Anexei 1 și Anexei 2
la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

  

 

Președinte de ședință,

      Bunea Teofil

                                                   
                                      

 

Avizează pentru legalitate,

Secretar,

                                                                                                         Groza Viorel Răzvan