Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie la Compartimentul Protectie civila


 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNȚĂ


CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE,


REFERENT GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR LA COMPARTIMENTULUI PROTECȚIE CIVILĂ  


 


Condiții de participare la concurs :


Condiții generale:


      candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2)


 


Condiții specifice:


  studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 


 vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice “ 9 ani;


 


 


ACTE NECESARE:


      COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


      FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


      COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


      COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


      ADEVERINȚA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;


      COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 


      CAZIERUL JUDICIAR;


      DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE  POLITICĂ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI:


 proba scrisă 16.06.2014, orele 10,00;


 – interviu  18.06.2014, orele 14,00 


 


LOCUL  DE  DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituției, Municipiul Târnăveni, strada P-ța Primăriei, nr. 7 “ camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 06.06.2014;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


  “ TELEFON 0265/443400.


 


             PRIMAR,


NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN


 


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea funcției publice referent gradul profesional superior


 din cadrul Compartimentului Protecție Civilă


 


 


 


 


 


1. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;


2. Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată r2, cu modificările și completările ulterioare;


3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;


4. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare,


5. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu modificările și completările ulterioare;


6. HGR nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;


7. Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate.


 


 


 


PRIMAR,


                                           NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN