nr. 54 din data 29.05.2014 privind aprobarea proiectului cu titlul Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privat si a cofinantarii acestui proiect din bugetul local al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 54/2014


Privind aprobarea proiectului cu titlul žPoți fi mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝 și a cofinanțării acestui proiect din bugetul local al municipiului Târnăveni


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2014;


Văzând referatul nr.11.363/22.05.2014 intocmit de ing. Muth Teodor si jr. Petru Mirela Oana, privind proiectul žPoți fi mai mult decat mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝;


În temeiul prevederilor art 36 alin.(1) si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 Art.1. Se aprobă proiectul cu titlul žPoți fi mai mult decat mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝.


Art.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului menționat la art.1, de către municipiul Târnăveni, cu suma de 45.198,75 euro (201.600 lei; 1 euro=4,4603 lei – curs infor euro aprilie 2014), reprezentând cheltuielile eligibile aferente proiectului, astfel:


– 43.315,47 euro “ cheltuielile cu personalul alocat proiectului, pentru o perioada de 8 luni; (193.200 lei; 1 euro=4,4603 lei – curs infor euro aprilie 2014)


– 1.883,28 euro – cheltuielile aferente cursurilor de formare profesionala a personalului alocat proiectului (8.400 lei; 1 euro=4,4603 lei – curs infor euro aprilie 2014).


           Art.3. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului a clădirii Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși din municipiul Târnăveni, în vederea realizării obiectivului de investiții.


Art.4. Se aprobă sustenabilitatea post-implementare a proiectului menționat la art.1, de către municipiul Târnăveni, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.


           Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


                        Președinte de ședință


                       Cimpoca Alin Claudiu


                                                                                   


                                                                                                       Avizează pentru legalitate


                                                                                                                  Secretar,


                                                                                                            Groza Viorel Razvan