nr. 46 din data 29.05.2014 privind aprobarea alocarii sumelor aprobate in bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2014 cultelor religioase din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.46/2014

Privind
aprobarea alocării  sumelor aprobate în
bugetul

 local al municipiului Târnăveni pe anul 2014

cultelor
religioase din municipiul Târnăveni 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29
mai 2014;

Văzând Referatul de specialitate nr.
11.238/20.05.2014, întocmit de ec.Muth Rodica “ director
ex. “ Direcția economică;

În baza prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu
modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010
;

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit c) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea  sumelor aprobate în bugetul local al municipiului
Târnăveni pe anul 2014,
cultelor religioase din municipiul
Târnăveni, pentru continuarea construirii
 și
reparării lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor
aparținând cultelor,  precum și pentru
activitățile de asistență socială susținute de acestea după cum urmează:

                                                                                                                              (lei)

Biserica Ortodoxă Târnăveni                                                                          70.000

                        Din care:

         
Parohia ortodoxă nr.1                                                                       14.000 

         
Parohia ortodoxă nr.2                                                      
                  4.000
 

         
Parohia ortodoxă nr.3                                                                         4.000   

         
Parohia ortodoxă nr.4                                                      
                 4.000   

         
Parohia ortodoxă nr.5                                                           16.000   

         
Parohia ortodoxă nr.6                                                      
               16.000   

         
Parohia ortodoxă Botorca                                                       4.000   

         
Parohia ortodoxă Boziaș                                         
              4.000
 

         
Parohia ortodoxă Cuștelnic                                                               4.000

 

Biserica Greco catolică                                                                                  10.000

Biserica Romano catolică                                          
                         3.500 

Biserica  Unitariană                                                                            3.500

Biserica  Reformată                                                                          8.000

Biserica Baptistă                                                                                            5.000

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

             Președinte de ședință,

           Cimpoca Alin Claudiu

 

 

 

 

                                                                                        Avizează pentru legalitate

                                                                                                          Secretar,

                                                                                          Groza Viorel Răzvan