nr. 55 din data 26.06.2014 privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru lucrarea Amenajare parc de agrement Piata Victoriei

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 55/2014


Privind necesitatea și oportunitatea achiziționării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru lucrarea  œAmenajare parc de agrement Piața Victoriei 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 iunie 2014;


         Văzând referatul nr. 13162 din 18.06.2014, întocmit de șef  birou Investiții, ing. Muth Teodor;


         În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru lucrarea   œAmenajare parc de agrement Piața Victoriei .


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se înputernicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


     Ciulea Pavel


 


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


    Groza Viorel Răzvan