nr. 56 din data 26.06.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

R O M N I A                                                             


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.56/2014


privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului


Târnăveni pe anul 2014


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din  data de 26 iunie   2014;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 13.200/18.06.2014 și Referatul nr. 13.163/18.06.2014, întocmit de Biroul Investiții și Achiziții publice.


În baza prevederilor Legii nr.356/2013  privind  bugetul de stat pe anul 2014 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al  art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


     Ciulea Pavel


 


                                                                       Avizează pentru legalitate


          Secretar,


Groza Viorel Răzvan