nr. 57 din data 26.06.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2014

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.57/2014


Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei


cadrelor didactice pentru luna mai  2014


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din  data de 26 iunie 2014;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 13.171/18.06.2014;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  mai 2014, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                 Ciulea Pavel


                                                                                   


                                                                                     Avizează pentru legalitate


                                                                                                  Secretar,


                                                                                         Groza Viorel Razvan