nr. 58 din data 26.06.2014 privind aprobarea formei de gestiune pentru administrarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.58/2014


Privind aprobarea formei de gestiune pentru administrarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 iunie  2014;


Văzând referatul nr. 13179/ 18.06.2014,  întocmit de ing. Moța Nicolae din cadrul Comp. œTransport Public Local  ;


         În baza prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;


         În conformitate cu Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată;


În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


                           


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art.1. Se aprobă ca formă de gestiune pentru administrarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni să fie žGestiune delegat㠝.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


     Ciulea Pavel


 


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


   Groza Viorel Răzvan