nr. 59 din data 26.06.2014 privind incuviintarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES a comunei Beica de Jos din judetul Mures

ROMÂNIA                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 59/2014


Privind încuviințarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunei Beica de Jos din județul Mures


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 iunie 2014;


Văzând referatul nr.13.125/18.06.2014 al Directiei Tehnice, privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, 


Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunei Beica de Jos din județul Mures.


Art.2. Se mandatează dl. primar Meghesan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generala a Asociatiei, sa voteze conform Art.1.


Art.3. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, să semneze Actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.


Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


 


         Președinte de ședință,


     Ciulea Pavel


 


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


      Groza Viorel Răzvan