nr. 60 din data 26.06.2014 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES modificarea si completareaRegulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, anexa la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

ROMÂNIA                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.60/2014


 


Privind mandatul dat reprezentantului  autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ   modificarea si completarea


Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C žCompania Aquaserv  S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  26 iunie 2014;


Văzând referatul nr.13.124/18.06.2014 intocmit de dl. ing. Beleanu Celestin, privind mandatul dat reprezentantului  autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ   modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C žCompania Aquaserv  S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010, precum și avizele comisiilor de specialitate,


Având  în vedere prevederile art.17 alin.(2) și ale art.16 alin.(3) litera f) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest  MUREȘ , precum și ale art.76 alin.(2) litera a) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare,


În conformitate cu prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua  Invest  MUREȘ ,


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 Art.1. Se mandatează domnul primar Meghesan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să voteze modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C žCompania Aquaserv  S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Tarnaveni, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.   


        


           Președinte de ședință,


     Ciulea Pavel


 


Avizează pentru legalitate


     Secretar,


      Groza Viorel Răzvan