Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul serviciilor publice de interes local

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

         

            

A N
U N T

 

Având în vedere prevederile
Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției
Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

 pentru ocuparea  urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul
serviciilor publice de interes local

 

 

1. SECTOR  DEZVOLTARE PUBLICA CONSTRUCTII, CLADIRI

   un post de muncitor calificat  treapta I

 

Conditii specifice:

– studii medii/generale, cu
calificare  in meseria de  dulgher

vechime minima in munca de
9 ani

 

2. SECTOR SERE – SPATII VERZI

un post de muncitor
calificat treapta I

 

Conditii specifice:

– studii medii/generale profil:
silvicultura, horticultura sau agricol si/ sau calificare in meseria de
drujbist, taietor silvic

vechime minima in munca de
9 ani

– posesor al carnetului de
conducere categoria B

 

Concursul  constă din: 

 

proba
scrisă
în data   de 07 august 2014
ora 10,00

proba
practica
in data de 07 august 2014 ora 14,00

interviul
în data de 11 august 2014 ora 10,00

 

Conditii generale:

    Poate participa la concursul pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește
următoarele condiții:

    a) are
cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   

     c) are
vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

     d) are
capacitate deplină de exercițiu;

     e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;

     f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

     g) nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

 

ACTE NECESARE :

  cerere;

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor,
copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

  copie act
identitate  sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii,
dupa caz;

  cazier judiciar
sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

  curriculum  vitae;

  copie de pe
carnetul de munca sau adeverinta ( dupa caz);

  recomandare de
la ultimul loc de munca ( dupa caz);

  adeverinta
medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel
mult 6 luni inainte, de catre medicul de familie al candidatului sau de
unitatile sanitare abilitate.

(Actele prevazute 
vor fi prezentate si in original,in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea.)

 

 

LOCUL   DESFASURARII
CONCURSULUI
: LA
SEDIUL INSTITUTIEI
, CAMERA 
6

 

TERMENUL DE DEPUNERE AL
DOSARELOR : 
11. 07. 2014, orele 15,00.

 

RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT
OBTINE LA CAM.
26-

SERVICIUL 
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE,TEL. 443400 int. 35

 

Organizarea concursului/examenului
se face cu respectarea prevederilor art. 19 alin.(1) din O.U.G. nr. 103/2013 .

 

 

 

P R I M A R,

Jrs. Meghesan Nicolae-Sorin

 

 

 

 

 

       BIBLIOGRAFIE :

 

               
CONCURS ORGANIZAT LA DATA DE 07.
08. 2014 – PROBA SCRISA

 

         BIBLIOGRAFIE COMUNA :

 

             1.- Legea nr. 477/2004 privind
Codul de conduita al personalului contractual

             2.- Legea nr. 215/2001
actualizata, privind administratia publica locala,

                                       

        

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA :

 

I. SECTOR SERE- SPATII
VERZI

 

  MUNCITOR
CALIFICAT  TREAPTA I,
studii medii/generale in domeniile  silvicultura, horticultura sau agricol,si/ sau
calificare in meseria de drujbist, taietor silvic

 

1.- Floricultura- V. Sonea, Afrodita Pavel

 – clasificarea plantelor decorative pag. 27-30

– cerintele plantelor floricole fata de factorii
ecologici pag.31-57

– inmultirea plantelor floricole pag. 58-85

– Infiintarea culturilor si lucrari de intretinere
pag. 95-100

 

2.- Arboricultura ornamentala si arhitectura
peisagistica autori V. Sonea  si Ana F.Iliescu

A. Inmultirea sicultura speciilor lemnoase
ornamentale

       
producerea materialului saditor pe cale sexuata pag. 22-27

       
producerea materialului saditor pe cale vegetative pag. 28-36

 

B. Principii generale de compozitie a parcurilor si
gradinilor

       
vegetatia si elementele sale componente pag. 239-251

 

II. SECTOR DEZVOLTARE PUBLICA CONSTRUCTII, CLADIRI

 

 
MUNCITOR CALIFICAT TREAPTA I,  studii
generale/medii, cu calificare  in meseria
de  dulgher.

 

1. – Cartea Dulgherului “ V. HOPU,  M. STOICA, 
A. SIMON

       
Cap. V      
Prelucrarea Lemnului

       
Cap. VIII   – Schele

       
Cap. IX     
Cofraje

 

 

PRIMAR,

JRS.MEGHESAN NICOLAE-SORIN