Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie la Compartimentul Protectie civila

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE
EXECUȚIE,

REFERENT GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR LA COMPARTIMENTULUI PROTECȚIE
CIVILĂ  

 

Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

      
candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2)

 

Condiții specifice:

   studii medii,
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 

 vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice “ 9 ani;

 

 

ACTE NECESARE:


COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;

FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

 COPIILE DE PE
DIPLOMELE DE STUDII ȘI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

 COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN
SPECIALITATE ;

 ADEVERINȚA CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;

 COPIA FIȘEI DE
EVALUARE A PERFOMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ; 

 CAZIERUL JUDICIAR;

 DECLARAȚIE PE
PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE 
POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite
de documentele originale sau în copii legalizate)

 

DATA, ORA, DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI:

 proba scrisă 14.08.2014,
orele 10,00;

 – interviu 
18.08.2014, orele 14,00 

 

LOCUL  DE  DESFĂȘURARE A 
CONCURSULUI :

Sediul Instituției, Municipiul Târnăveni, strada P-ța
Primăriei, nr. 7 “ camera 6

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 04.08.2014;

 

DEPUNEREA
DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI 
FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE
RESURSE UMANE 

  “ TELEFON 0265/443400.

 

             PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN

 

 

 

Bibliografia de concurs

pentru ocuparea funcției publice referent
gradul profesional superior

 din cadrul Compartimentului Protecție Civilă

 

 

 

 

 

1. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu
modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată
r2, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici,
republicată;

4. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările
și completările ulterioare,

5. HGR
nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență;

6. Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a
activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate
.

 

 

 

PRIMAR,

                                           NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN