nr. 64 din data 31.07.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

ROMÂNIA                                                         


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.64/2014


privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului


Târnăveni pe anul 2014


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie   2014;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 15.596/25.07.2014;


În baza prevederilor Legii nr.356/2013  privind  bugetul de stat pe anul 2014 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al  art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian


 


                                                                 


 


                    Avizează pentru legalitate,


                                                                                Secretar


                                                                     Groza Viorel Razvan