nr. 67 din data 31.07.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea si controlul actiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul municipiului TARNAVENI judeul Mures

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂRE NR.67/2014


Privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea și controlul acțiunilor de strângere de fonduri de pe teritoriul municipiului TÂRNĂVENI


județul MUREȘ


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2014;


         Având în vedere:


 – Referatul întocmit  de către  Direcția  Poliția  Locală  nr.15268/21.07.2014  pentru reglementarea și controlul acțiunilor de strângere de fonduri de pe teritoriul municipiului Târnăveni, jud. MUREȘ;


-Expunerea de motive nr.15269/21.07.2014 a Primarului municipiului Târnăveni;


– Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 – art. 46 cu privire la asociații și fundații cu modificările  și completările ulterioare;


 – Ordonanța Guvernului nr. 2/2001- art. 2 alin.(2) privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;


 – Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;


În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) ,alin. (6) lit. a) pct. 6 și pct. 17 și ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                  HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se  aprobă organizarea pe teritoriul administrativ al municipiului Târnăveni  a acțiunilor de strângere de fonduri,  în conformitate cu Regulamentul pentru reglementarea și controlul acțiunilor de strângere de fonduri, cuprins in Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Constituie contravenții și se sancționează,nerespectarea prezentei hotărâri dupa cum urmează:


 1. Desfășurarea acțiunilor de strângere de fonduri în municipiul Târnăveni, fără avizul autoritatii publice locale a municipiului Târnăveni se sancționează cu amendă de la 200 lei până la 500 lei pentru organizațiile neguvernarnentale și persoane juridice  și cu amendă de la 100 lei până la 300 lei persoanele fizice.


2. Fapta persoanei fizice sau juridice de a permite desfășurarea unor asemenea activității neavizate, în spațiile deținute de acestea cu orice titlu, se sancționează cu amendă de la 50 lei până la 100 lei pentru persoane fizice și de la 100 lei până la 300 lei pentru persoane juridice.


Art.3. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se va face de către Direcția Poliția Locală a municipiului Târnăveni, judetul MUREȘ.


Art.4.În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre, contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amezii prevăzute, agentul constatator făcând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.


 Art.5. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


         Președinte de ședință,


         Cosma Adrian Florin


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate,


                                                                                          Secretar,


                                                                                Groza Viorel Răzvan