nr. 68 din data 31.07.2014 privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare nr. 15201/29.07.2013 incheiat intre Municipiul Tarnaveni si Asociatia parintilor si sustintorilor legali ai persoanelor cu dizabilitati psihomotorii CATHARSIS – Tarnaveni

 R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 68/ 2014


Privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare nr. 15201/29.07.2013 încheiat între Municipiul Târnăveni și Asociația părinților și susținătorilor legali ai persoanelor cu dizabilități psihomotorii œCATHARSIS  – Târnăveni


 


            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2014.


Având în vedere adresa nr. 13416/23.06.2014 prin care  Asociația părinților și susținătorilor legali ai persoanelor cu dizabilități psihomotorii œCATHARSIS , cu sediul în Mun. Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26/C, apt. 1, jud. MUREȘ, identificată cu C.I.F. 21869660, tel. 0365/446500, reprezentată legal prin Președinte “Begher Lenuța, solicită prelungirea duratei Protocolului de colaborare nr. 15201/29.07.2013 al carui obiect îl constituie darea în folosință gratuită a spațiului situat pe str. 1 Mai nr. 1 Târnăveni pentru desfășurarea activițăților specifice persoanelor cu dizabilități (terapie ocupațională, recuperare psihomotorie).


         Văzând referatul nr. 15118 / 17.07.2014, întocmit  de Cons. jur. Barbu Steluța Daniela din cadrul Comp. Juridic Contencios și Aut. Tutelară – Primăria Municipiului Târnăveni, privind necesitatea prelungirii duratei Protocolului de colaborare nr. 15201/29.07.2013 al carui obiect îl constituie darea în folosință gratuită a imobilului situat pe str. 1 Mai nr. 1 Târnăveni , pentru o perioadă de 1 an, de la data de  01.08.2014  până la data de  01.08.2015.


              În temeiul art. 36 alin. (1), al art. 45 alin.(3) și al art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei Protocolului de colaborare nr. 15201/29.07.2013 între Municipiul Târnăveni și Asociația părinților și susținătorilor legali ai persoanelor cu dizabilități psihomotorii œCATHARSIS  – Târnăveni., al cărui obiect îl constituie darea în folosință gratuită a imobilului  situat pe str. 1 Mai nr. 1 Târnăveni, pentru o  perioadă de 1 an, de la data de  01.08.2014  până la data de  01.08.2015.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


  Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


                                                                                  Groza Viorel Răzvan