nr. 70 din data 31.07.2014 privind acceptarea donatiei Societatii E-ON GAZ DISTRIBUIE S.A. constand in doua imobile constructii, inscrise n C.F. nr.103/N Tarnaveni nr. cad.231 i C.F. nr.105/N nr. cad.315-C Tarnaveni, situate in Tarnaveni, str. Victor Babes F.N.

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 70/2014


 


Privind acceptarea donației Societății E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. constând în două imobile “ construcții, înscrise în C.F. nr.103/N Târnaveni nr. cad.231  și C.F. nr.105/N nr. cad.315-C  Târnăveni, situate în Târnăveni, str. Victor Babeș F.N.


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 31 iulie2014;


Văzând referatul nr. 15597/ 25.07.2014,  întocmit de secretarul municipiului Târnăveni ;


În conformitate cu dispozițiile Art.863 lit.c) din Noul Cod Civil.


 În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


                           


HOTĂRĂȘTE


 


 


Art.1. Se acceptă de către municipiul Târnăveni, donația Societății E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. constând în două imobile “ construcții, înscrise în C.F. nr.103/N Târnaveni nr. cad.231  și C.F. nr.105/N nr. cad.315-C  Târnăveni, situate în Târnăveni, str. Victor Bebeș F.N.


Art.2. Imobilele de la art.1 vor face parte din domeniul public al municipiului Târnăveni și vor deservi parcul care va fi amenajat pe strada Victor Babes din municipiul  Târnăveni.


Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni să semneze în fața notarului public contractul de donație și  actul de stabilire a dreptului de superficie asupra terenurilor aferente celor două construcții.


 


Președinte de ședință


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


 


          Avizează pentru legalitate,


              Secretar,


   Groza Viorel Răzvan