nr. 71 din data 31.07.2014 privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor – bransamente de apa/racorduri de canal realizate si receptionate in perioada 2012-2013 precum si a a bunurilor – bransamente de ap/racorduri de canal realizate si receptionate incepand cu anul 2014

ROMÂNIA                                                                            


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.71/2014


Privind  aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor –  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013 precum și a


a bunurilor –  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate începând cu anul 2014


 


 


         Consiliul local al Municipiului Târnăveni,întrunit  în sedința ordinară din data de 31   iulie 2014;


          Având în vedere Referatul de privind completarea  și modificarea H.C.L. nr.33/2014 privind  aprobarea cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor –  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013, întocmit  în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 14.636/09.07.2014;


În baza  prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul  Târnăveni  către S.C. Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ , nr. 22/202.662/2010, cu modificările ulterioare;


Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;


         În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c , alin.(5) lit a  și alin.(9),    art. 45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b și a art.123 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                                                             


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1.   Se aprobă cuprinderea în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013, conform Anexei. nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


         Art. 2. Se aprobă  completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparținătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr. 22/202.662/2010  cu bunurile –  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013, conform Anexei. nr.1 .


         Art.3. Predarea-preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta se va efectua prin încheierea unui Proces verbal de predare-preluare, conform art.76 pct.2 lit.d din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76 pct.2 lit.b “ Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act adițional în acest sens.


         Art.4. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest MUREȘ,  dl.Ciprian Dobre “ președintele Consiliului Județean MUREȘ, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010.


Art. 5. Se aprobă numirea comisiei de predare-primire a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013,cuprinse în Anexa nr.1, în următoarea componență:


Sim Florin             “ viceprimar                            “ președintele comisiei


Beleanu Celestin   – director ex.adj.                     – membru


Moscalu Fiodor     – inspector urbanism               – membru


Damian Carmen    – consilier contab.                    – membru


Rațiu Adnana        – consilier juridic                     – membru


 


Art. 6. Se aprobă numirea comisiei de predare-primire a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-  branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  începând cu anul 2014, în următoarea componență:


Sim Florin             “ viceprimar                            “ președintele comisiei


Beleanu Celestin   – director ex.adj.                     – membru


Moscalu Fiodor     – inspector urbanism               – membru


Rusu Felicia          – consilier comp.patrimoniu      – membru


Barbu Daniela       – consilier juridic                     – membru


 


       Art.7.  Comisiile de predare-primire menționate la art.5 și 6 vor proceda la predarea- primirea bunurilor – branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate  în perioada 2012-2013, precum și a bunurilor realizate și recepționate începând cu anul 2014, atât între utilizator și municipiul Târnăveni cât și între municipiul Târnăveni și S.C.Compania Aquaserv SA Tg.MUREȘ.


         Art.8. Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr.33/2014.


        Art.9.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


           Președinte de ședință,


 Cosma Florin Adrian                                       


                                                                          


  Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


                                                                                  Groza Viorel Răzvan