nr. 73 din data 28.08.2014 Privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.73/2014


 


Privind aprobarea suprafetelor de teren ale unor imobile aflate in


domeniul public al municipiului Tarnaveni


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  28 august 2014;


Văzând referatul nr. 17.085/21.08.2014, întocmit de dl. sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane ;  


 În temeiul art. 36 alin.(1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aproba suprafetele de teren ale imobilelor aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni, cuprinse in tabelul de mai jos, rezultate in urma masuratorilor de precizie, conform planurilor de amplasament si delimitare anexate:


 

Nr. crt


Cod de clasificare


Denumirea bunului


 Elemente de identificare


Anul dobândirii, sau dării în folosință


Valoare de inventar


Situația juridică actuală


Suprafață din măsurători


1.


1.2.10.1


   Sere si anexe


Teren intravilan


Str. Victor Babes, nr.  16


1985


 


Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999


3266 mp


2.


1.5.2


Piata de animale Teren intravilan


Pompelor, nr. 14


1976


1984


 


 


Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999


10491 mp


3.


1.6. 2


Liceul Teoretic Andrei Bârdeanu + Anexe


Teren intravilan


Republicii, nr. 15


1961


 


OUG 30/2000


Primăria Târnăveni


8245 mp


4.


1.6.2.


Scoala Gen. Nr. 3


Teren intravilan


Str. 1 Iunie, str. Dezrobirii


1965


 


OUG 30/2000


Primăria Târnăveni


6292 mp


5.


1.9.3


Punct termic


Cart. Armatei


1993


 


Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999


389 mp


6.


1.8.11


Rezervor 5000 Mc


Str. Libertătii


1999


 


Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999


3583 mp


7.


1.1.1.1.


Statie de preparat asfalt


Statie de betoane


Teren intravilan


Str. Porumbeilor


1976


 


1984


 


Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999


7606 mp


8.


1.6.2.


Cămin Cultural


Teren intravilan


Bobohalma FN


1986


 


Patrimoniul Cons. Local, HCL 58/1999


849 mp


 


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


  Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


      Avizează pentru legalitate,


                                                                                     Secretar,


                                                                         Groza Viorel Răzvan