nr. 74 din data 28.08.2014 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren, catre SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA SDEE Mures Punct de Exploatare Tarnaveni, pentru amplasarea unui PTZ

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.74/2014


 


Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren,


către SC ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD SA “ SDEE MUREȘ “ Punct de Exploatare Târnăveni, pentru amplasarea unui PTZ


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 august 2014;


            Văzând adresa SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA, înregistrata cu nr.16.244/07.08.2014;


 În baza motivelor expuse în referatul nr. 17104/21.08.2014, întocmit de dl. sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului cadastru și banca de date urbane;      În temeiul art. 36 alin.(1), art. 45 alin.(3) și al art.124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinta gratuită către SC ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD SA “ SDEE MUREȘ “ Punct de Exploatare Târnăveni, a terenului în suprafața de 11 mp., identificat pe domeniul public al municipiului Târnăveni (zona Căminului de nefamilițti “ str. Avram Iancu), pentru amplasarea unui PTZ, conform planului de situație anexat;


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


        


          Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


                                                                      


 


               Avizează pentru legalitate,


                                                                                     Secretar,


                                                                            Groza Viorel Răzvan