Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul serviciilor publice de interes local (ZIDAR si TAMPLAR )

ROMANIA

JUD.MURES

MUN.TARNAVENI

PRIMARIA

               

            

A N U N T

 

Având în vedere
prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției
Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

                   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS

 

 pentru ocuparea  urmatoarelor posturi contractuale vacante  din cadrul serviciilor publice de interes local

 

1.      Sector 
Intretinere Reparatii Strazi

– un post “  Zidar -treapta IV

 

CONDITII SPECIFICE

       – studii
medii/generale, cu calificare in meseria de zidar,

               

 

2.      Sector Dezvoltare publica Cladiri

un post “ Tamplar -treapta I

 

CONDITII SPECIFICE

– studii
medii/generale, cu calificare in meseria de tamplar,

            – vechimea in munca de minim 9
ani

 

Concursul 
constă din: 

 

proba scrisă si proba practica  în
data   de 24 octombrie 2014 ora 10,00

              se modifica in data de 31.10.2014 ora 10.00

interviul în data de 28 octombrie 2014 ora 10,00

             se modifica in data de 05.11.2014 ora 10.00

 

CONDITII
GENERALE:

 

    Poate participa la concursul
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește
următoarele condiții:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

     c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;

     d) are
capacitate deplină de exercițiu;

     e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;

     f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

     g) nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

 

ACTE NECESARE :

 

  cerere;

– copiile documentelor care sa ateste nivelul
studiilor, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

  copie act
identitate  sau orice alt document ce atesta identitatea potrivit legii,
dupa caz;

  cazier
judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

 
curriculum  vitae;

  copie de pe carnetul de munca sau adeverinta (
dupa caz);

  recomandare de la ultimul loc de munca ( dupa
caz);

  adeverinta medicala care sa ateste starea de
sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni inainte, de catre
medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate.

(Actele
prevazute  vor fi prezentate si in
original,in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.)

 

LOCUL   DESFASURARII
CONCURSULUI
: LA
SEDIUL INSTITUTIEI
, CAMERA 
6

 

TERMENUL
DE DEPUNERE AL DOSARELOR :  26. 09. 2014,
orele 15,00.

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR se preleungeste până in data de 03.10.2014 ora 14.00

RELATII SUPLIMENTARE SI
BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA
CAM.
26-

SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL.
443400 int. 35

 

Organizarea
concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor art.19 alin.(1) din
O.U.G. nr. 103/2013

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

         
BIBLIOGRAFIE :

 

                CONCURS ORGANIZAT LA
DATA
DE
 
24. 10. 2014- PROBA SCRISA

 

            BIBLIOGRAFIE
COMUNA :

 

             1.- Legea nr. 477/2004 privind Codul
de conduita al personalului contractual

             2.- Legea nr. 215/2001
actualizata, privind administratia publica locala,

                                        

           

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA :

 

I. SECTOR INTRETINERE
REPARATII STRAZI

 

     
ZIDAR TREAPTA IV

 

     1.- Indrumatorul constructorului de S.Pop, S. Tologea
si I. Pulcea,

           
cap. III-materiale pentru betoane pag. 46-76;

  
cap.IV-materiale pentru zidarii pag. 94-107;

   – cap.VII-
materiale pentru izolatii si invelitori pag. 166-172;

   – cap.
VIII-materiale pentru finisaj pag 182-190;

   – cap.XXX-
lucrari de zidarie pag. 443- 470.

 

 

 

 

 

 

       II. Sector Dezvoltare publica Cladiri

 

 

     
TAMPLAR I

 

    2
– Cartea Dulgherului “ V. HOPU,  M.
STOICA,  A. SIMON

a.       Cap. V      
– Prelucrarea Lemnului

b.      Cap. VIII  
– Schele

c.       Cap. IX     
– Cofraje

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 PRIMAR,

      JRS.MEGHESAN NICOLAE-SORIN