nr. 87 din data 25.09.2014 privind aprobarea organziarii Targului Toamna la Tarnaveni in perioada 10-12 octombrie 2014

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.87/2014

Privind  aprobarea 
organizării Târgului Toamna la Târnăveni 

 în perioada 10-12 octombrie 2014

 

         Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25 septembrie 2014;

          Având
în vedere Referatul de specialitate privind 
privind
aprobarea  organizării Târgului
Toamna la Târnăveni 
în perioada 10-12 octombrie 2014, întocmit 
în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. ­­­­­­­­­­­19.360/23.09.2014;

            În
temeiul art. 36 alin. (2) lit. c , alin.(4) lit c ,  art. 45 alin.(2)  lit. c și art.115 alin.(1) lit.b din Legea
nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

           

Art. 1. Se
aprobă   organizarea Târgului Toamna la Târnăveni  în perioada
10-12 octombrie 2014 care se va desfășura pe strada Republicii (zona centrală).

 

        Art.2.
Se aprobă organizarea anuală, în luna octombrie, a Târgului žToamna la
Târnăveni 

 

        Art.3  Se aprobă taxele de
ocupare a domeniului public al Municipiului Târnăveni pentru persoanele fizice
și juridice participante la Târgul
Toamna la Târnăveni ,
după cum urmează:

1.      Pentru
activități de alimentație publică                          20/lei/mp/eveniment

2.      Pentru
comercializarea de produse alimentare                15/lei/mp/eveniment

(inclusiv
zarzavaturi ș
i legume, produse animaliere)

3.      Pentru
comercializare de produse nealimentare              10/lei/mp/eveniment.

 

Art.4. Se aprobă  scutirea
de la plata taxelor menționate la art.1,
pentru organizațiile neguvernamentale ale
căror activități se desfășoară în scopuri caritabile.

Art.5. Ocuparea domeniului public se va realiza în condițiile
prevăzute în contractul de închiriere prezentat în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii de către
persoanele fizice și juridice se face pe baza prezentării documentelor
justificative (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau după
caz, certificat de producător) prezentate de către  titularii contractelor de închiriere a
domeniului public prin care să confirme faptul că activitatea desfășurată este
autorizată în condițiile legii și numai după achitarea taxelor de ocupare a domeniului
public.

Art.7.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, Direcția Economică, Direcția
Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
Compartimentul Organizare, Control Agenți Economici, Direcția  Poliția Locală din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni.

 

            Președinte de ședință,

                Marcu Florin

                                                           
                    Avizează
pentru legalitate

           
Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan