nr. 75 din data 25.09.2014 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gligor Dorin

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.75/2014

Privind validarea mandatului de consilier
local al

domnului Gligor Dorin

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 25 septembrie 2014.

Având în
vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Creța
Ioan, constatată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni
nr.72/2014, precum și adresa nr.18051/05.09.2014 a Președintelui Partidului Poporului  “ Dan Diaconescu MUREȘ

Văzând
procesul verbal întocmit de Comisia de validare, constituită prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.1/2012;

În
conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.31 alin.(5) și 31
1
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215
/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se validează mandatul de
consilier local al domnului Gligor Dorin, supleant pe lista de candidați ai Partidului
Poporului Dan Diaconescu, la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Art.2. Domnul consilier local Gligor
Dorin va face parte din Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului.

Art.3.
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 2/21.06.2012 privind
validarea și invalidarea mandatelor de consilier local și nr.6/21.06.2012
privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod
corespunzător.

Art.4. Prezenta hotarâre se comunică
domnului Gligor Dorin, prin grija secretarului municipiului Târnăveni.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi
atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la
adoptare.

 

 

 Președinte
de ședință,

                    Marcu Florin

 Avizează pentru legalitate


Secretar, 

Groza Viorel Răzvan