nr. 77 din data 25.09.2014 privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a dou imobile constructii

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.77/2014

Privind
aprobarea cuprinderii
în domeniul public al municipiului Târnăveni a două imobile
construcții

 

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25
septembrie 2014;

Având în vedere
Referatul de specialitate privind  cuprinderea
în domeniul public al municipiului Târnăveni a două imobile-construcții care au
fost donate de către Societatea E-ON GAZ  DISTRIBUȚIE S.A.,acceptate de către Consiliul
Local conform Hotărârii nr.70/2014, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat
sub nr.
18377/10.09.2014;

Ținând cont de prevederile Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;

            Întemeiul
art.36 alin. (1),alin.(2)lit. c , alin.(5) lit a  și alin.(9),   art. 45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE

 

Art.
1.
Se aprobă cuprinderea în domeniul
public al municipiului Târnăveni a
două imobile-construcții care au
fost donate de către Societatea E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.și care au fost acceptate
în ședința ordinară din data de 26 iunie 2014,conform Hotărârii Consiliului
Local nr.70/2014,astfel:

a).Imobil cu
Sc=80,86 mp înscris în CF nr.53637/Târnăveni,nr.cad.315-C1. b).Imobil cu
Sc=47,95 mp înscris în CFnr.53764/Târnăveni,nr.cad.231-C1

            Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 Președinte de
ședință,

        Marcu
Florin

 

                                                                        

                       Avizează pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar

                                                                                                 Groza Viorel Răzvan