nr. 79 din data 25.09.2014 privind aprobarea infiintarii Centrului de recreere si socializare Victoria in municipiul Tarnaveni, str.Victor Babes

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.79/2014

Privind aprobarea înființării
Centrului de recreere și socializare Victoria  
în  municipiul Târnăveni,  str.Victor Babeș

 

 

         Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit 
în sedința ordinară din data de 25  
septembrie 2014;

         Având în vedere Referatul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de
recreere și socializare žVictoria  în municipiul Târnăveni str.Victor
Babeș,  întocmit  în cadrul Serviciului Public de Asistență
Socială și înregistrat sub nr. 18.455/11.09.2014;

Ținând
cont de prevederile Legea nr.272/2004(r1) privind protec
ția și promovarea drepturilor copilului;

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d ,
alin.(6) lit a  și alin.(9),    art. 45
alin.(3), art.115 alin.(1) lit. b  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administra
ția publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art. 1. 
Se aprob
ă înființarea
Centrului de recreere și socializare žVictoria  în spațiul situat în municipiul
Târnăveni str.Victor Babeș.

Art.2. Centrul de recreere și
socializare žVictoria  va funcționa în cadrul 
Serviciului Public de Asistență Socială – Compartimentul Consiliere
Servicii Sociale, din subordinea Consiliului Local al municipiului Târnăveni.

Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

       Marcu Florin

 

 

 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                 Secretar

                                                                                      Groza Viorel Răzvan