nr. 80 din data 25.09.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii lucrarii Amenajare parc de agrement, str. V. Babes.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.80/2014

Privind aprobarea  necesității  și oportunități achiziționării lucrarii  œAmenajare parc de agrement,
str. V. Babes .

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25
septembrie 2014;

            Văzând referatul
nr. 18679 din 15.09.2014, întocmit de șef 
birou Investiții, ing. Muth Teodor;

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

 

           

Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării lucrarii
 
œAmenajare parc de agrement, str. V. Babes .

 

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se înputernicește primarul municipiului Târnăveni.

           

Președinte de ședință,

       Marcu Florin

 

 

 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                 Secretar

                                                                                      Groza Viorel Răzvan