nr. 82 din data 25.09.2014 privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr.3 Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 82 /2014

Privind desemnarea unui consilier local
care să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.3 Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 25 septembrie
2014.

În baza prevederilor Legii educație naționale nr. 1/2011,
modificată și completată;.

Văzând
Referatul nr.19056 /19.09.2014, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se mandatează domnul
consilier local Marcu Florin
ca să facă parte din Consiliul de
Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.3 Târnăveni.

           

Președinte de ședință,

                   Marcu Florin

                                                          

                                                                                           
Avizează pentru legalitate

            Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan