nr. 83 din data 25.09.2014 privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Avram Iancu Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 83/2014

Privind desemnarea unui consilier local
care să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Avram
Iancu Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 25 septembrie
2014.

În baza prevederilor Legii educație naționale
nr. 1/2011, modificată și completată;.

Văzând Referatul nr.19058 /19.09.2014, întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se mandatează domnul consilier local Cosma Florin Adrian,
ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avram
Iancu Târnăveni.

           

 

Președinte de ședință,

      Marcu Florin

                                                          

                                                                  
Avizează pentru legalitate

            Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan