nr. 88 din data 25.09.2014 privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor si echipamentelor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, cuprinse n Anexa nr.1 la HCL nr.50/29.05.2014, scoase din functiune si propuse spre valorificare

ROMÂNIA                                                                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.88/2014


Privind  aprobarea  Raportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor din domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1 la HCL nr.50/29.05.2014, scoase din funcțiune și propuse spre valorificare


 


 


         Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25 septembrie 2014;


          Având în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea  Raportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor din domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1 la HCL nr.50/29.05.2014, scoase din funcțiune și propuse spre valorificare, întocmit de director exectutiv “ Direcția economică și înregistrat cu nr.18640/12.09.2014;


            În baza Cap.I, art.1.3 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, aprobat prin H.G. nr.966/1998 care modifică și completează H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;


            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3), din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                                                                                     


HOTĂRĂȘTE:


 


           


Art.1. Se aprobă   Raportul de evaluare a utilajelor și echipamentelor din domeniul privat al municipiului Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1 la HCL nr.50/29.05.2014, scoase din funcțiune și propuse spre valorificare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.       


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


           


 


           Președinte de ședință,


                Marcu Florin


                                                          


                                          Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                                                           Groza Viorel Răzvan