nr. 86 din data 25.09.2014 Privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vasile Moldovan Tarnaveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.86/2014


Privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Moldovan Târnăveni


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 25 septembrie 2014.


În baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;.


Văzând Referatul nr.19361 /23.09.2014, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează domnul consilier local Bercea Ioan ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Moldovan Târnăveni.


           


Președinte de ședință,


      Marcu Florin


                                                          


                                         Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                                                           Groza Viorel Răzvan