CONCURS pentru ocuparea unei functii publice de executie : CONSILIER JURIDIC la COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

ROMANIA

JUD. MURES

MUN. TARNAVENI

PRIMARIA

 

 

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE
EXECUȚIE,

CONSILIER JURIDIC GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL LA COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA

 

  Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

     
candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2)

Condiții specifice:

– studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice ;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice – minimum 5 ani;

– cunoștințe operare pe calculator: Windows, Microsoft Office și
Internet.

 

 

ACTE
NECESARE:

 
COPIA
ACTULUI  DE  IDENTITATE;

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE;

 
COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI ALTE ACTE CARE
ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

 COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN
SPECIALITATE ;

 
ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;

 COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR PROFESIONALE
INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA
DE LA ULTIMUL LOC
DE MUNCĂ; 

 
CAZIERUL JUDICIAR;

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ
ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE 
POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor
prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

 

DATA, ORA, DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI:

 

     – proba scrisă 27.10.2014,
orele 10,00

     – interviu  29.10.2014, orele 14,00;

 

LOCUL 
DE  DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI :

Sediul Instituției, Municipiul Târnăveni, strada P-ța Primăriei, nr. 7 “
camera 6

 

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR:
15.10.2014;

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 

  “ TELEFON 0265/443400.

 

            
PRIMAR,

NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN

 

 

 

Bibliografia de concurs

pentru ocuparea
funcției publice
consilier juridic gradul profesional principal la Compartimentul de Specialitate pentru Proiecte cu Finantare Internationala

 

 

1.      Legea nr.215/2001, privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor
publici, republicată r2, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al
funcționarilor publici, republicată;

4.      Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

5.     
OG nr.27/2002
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare;

6.     
OUG
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.     
Legea
nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si
completarile ulterioare;

8.     
OUG
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
;

 

 

PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEȘAN