CONCURS pentru ocuparea unei functii publice de executie – consilier superior din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei

ROMANIA

JUD. MURES

MUN. TARNAVENI

PRIMARIA

Nr.19425/23.09.2014

 

 

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE
EXECUȚIE-

CONSILIER GRADUL PROFESIONAL
SUPERIOR
DIN CADRUL

SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

 

  Condiții de participare la concurs :

Condiții generale:

           
candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2)

Condiții specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

– cunoștințe
operare pe calculator: Windows, Microsoft Office și Internet

– vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 9 ani;

 

ACTE
NECESARE:


COPIA
ACTULUI  DE  IDENTITATE;


FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ȘI ALTE ACTE CARE
ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;

COPIA  CARNETULUI 
DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN
SPECIALITATE ;


ADEVERINȚA
CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE ;


COPIA FIȘEI DE EVALUARE A PERFOMANȚELOR PROFESIONALE
INDIVIDUALE  SAU DUPĂ CAZ, RECOMANDAREA
DE LA ULTIMUL LOC
DE MUNCĂ; 


CAZIERUL JUDICIAR;


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SAU ADEVERINȚA CARE SĂ
ATESTE CĂ NU  A DESFASURAT ACTIVITĂȚI  DE POLIȚIE 
POLITICĂ.

(Copiile de pe acte se vor
prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)

 

DATA, ORA, DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI:

 

     – proba scrisă 27.10.2014,
orele 10,00

     – interviu  29.10.2014, orele 14,00;

 

LOCUL 
DE  DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI :

Sediul Instituției, Municipiul Târnăveni, strada P-ța Primăriei, nr. 7 “
camera 6

 

TERMEN DE DEPUNERE A
DOSARELOR:
15.10.2014;

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL
ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 

  “ TELEFON 0265/443400.

 

            
PRIMAR,

NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN

 

 

Bibliografia de concurs

pentru ocuparea funcției publice de execuție – consilier gradul profesional superior la Serviciului Public Comunitar de Evidența
Persoanei

 

 

1.      Legea nr.215/2001, privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor
publici, republicată r2, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al
funcționarilor publici, republicată;


 1. Ordonanță de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul,
  reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în
  MOF nr. 719 – 12/10/2011;

 2. Hotărâre nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
  aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul,
  reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

 3. Ordonanță nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și
  funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor,
  aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările
  ulterioare;

 4. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
  republicarea 2 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18 mai 2012;

 5. Hotărâre nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
  aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, din
  02/03/2011;

 6. Codul Civil – Republicare 1 MOF nr. 505 – 15/07/2011;

 7. Lege nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
  prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
  date;

 8. Legea nr.544/2001 privind accesul la informațiile de interes
  public;

 9. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și
  completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,

                                           NICOLAE-SORIN
MEGHEȘAN