nr. 95 din data 30.10.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015

 

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 95/2014

privind aprobarea planului de
ocupare a funcțiilor publice

pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 30 octombrie 2014
;

Analizând 
expunerea de motive nr. 21502 din 16.10.2014 a Serviciului Organizare
Salarizare Resurse Umane, cu privire la aprobarea planului de ocupare a
funcțiilor publice pentru anul 2015;

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(l) lit. a – g si alin.(2)
lit.b din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificarile și
completările
ulterioare;

Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Nationale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea
Instructiunilor pentru elaborarea Planului de
ocupare a functiilor
publice;

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b), și al  art. 45 alin.(1)din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se
aprobă  Planul de ocupare a funcțiilor
publice din aparatul de specialitate al
primarului Municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local,
pentru
anul 2015 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.
2.
Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

Președinte de ședință,

Fodor Alexandru Iosif                               

 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                               Secretar,

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan