nr. 96 din data 30.10.2014 privind desemnarea unui consilier local ca membru in comisia sociala prevazuta de HGR 962/2001

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 96 / 2014

privind desemnarea unui consilier
local ca membru în comisia socială

 prevazută de
HGR nr. 962/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta ordinară din
data de 30 octombrie 2014;

            Văzând
referatul nr. 21.940/22.10.2014, întocmit de d-na jr. Petru Mirela Oana, privind
desemnarea unui consilier local care să facă parte din Comisia socială prevazută de HGR nr.962/2001;

În baza prevederilor Legii nr.152/1998,
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) și ale
art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se desemnează dl. consilier
local Mihăilescu Alin Marius, ca să facă parte din Comisia socială prevăzută de HGR nr.962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ca membru titular.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste
Primarul Municipiului Târnăveni. 

 

 

   Președinte de ședință,

                       Fodor Alexandru Iosif

                                                                                     

                 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan