nr. 100 din data 30.10.2014 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr. 86/2014

R O M N I
A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 100 /
2014

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Târnăveni nr. 86/2014

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 octombrie
2014;

Văzând referatul nr.22.060/24.10.2014, întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni;

În baza prevederilor
Legii educatiei nationale nr.1/2011 modificată și completată;

În temeiul
prevederilor art. 36 alin.(1) și ale art. 45 alin.(1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,    

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se revocă
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr. 86 din data de 25
septembrie 2014.

 

 

                         Președinte de ședință,

                     Fodor Alexandru Iosif

                                                                                     

                
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza
Viorel Răzvan