Concurs pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primariei Municipiului Tarnaveni

 

 

·        
Bibliografie comună
funcțiilor publice de execuție

1.   
Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare “ republicată în Monitorul
Oficial nr. 251 din 22 martie 2004, modificată și completată de Legea nr.
251/2006.


 1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
    publicată în M.O. 157 din 23
  februarie 2004;

 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu
  modificările și completările ulterioare.

·        
Bibliografie
specifică  postului de inspector –
Direcția Tehnică și Urbanism Amenajarea Teritoriului

1. Legea 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

2. Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

 

·        
Bibliografie
specifică funcției publice de consilier juridic “ Compartiment Juridic,
Contencios și Autoritate Tutelară

 


 1. Codul de Procedură
  Civilă a României;

 2. Legea nr. 17/2001,
  privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

 3. Codul civil al
  României;

 4. O.U.G. nr. 54/2006 –
  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 5. O.G.nr.27/2002 –
  privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
  actualizată;

 6. Legea nr.
  50/1991-privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu
  modificările și completările ulterioare;

 7. Legea nr. 114/1996 –
  privind locuințele, cu modif. și compl. ulterioare;

·        
Bibliografie
specifică  funcției publice de consilier
juridic “ Compartiment Urmărire Creanțe


 1. Legea nr 571/2003
  privind Codul fiscal “ Titlul IX œImpozite și taxe locale , cu
  modificarile si completarile ulterioare

 2. HG nr 44/2004 “ pentru
  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 3. OG nr 92/2003 privind
  Codul de procedura fiscala – 
  republicat

 4. HG nr 1050/2004 pentru
  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr 92/2003 privind Codul
  de procedura fiscala

 5. Legea nr 85/2006
  privind procedura insolventei

 6. Ordin nr 1528/2006
  privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea,
  controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și
  a altor venituri ale bugetelor locale.

·        
Bibliografie
specifică  funcției publice de polițist
local din cadrul Direcției – Poliția Locală

1.   
Legea
nr. 155/2010-Legea politiei locale

2.   
H.G.R
nr.1332/2010,  privind Regulamentul cadru
de organizare si functionare a Politiei Locale

3.   
O.G.
nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor

4.   
Legea
nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala , a Ordinii si linistii publice

·        
Bibliografie
specifică  funcției publice de polițist
local din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Evidența Persoanei 
 


 1. Legea
  nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicarea 2;

 2. Hotărâre
  nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară
  a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 3. Lege
  nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
  datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

·        
Bibliografie        
specifică  pentru promovarea
functionarilor publici din cadrul Serviciului Public de  Asistentă Socială 
 

1.     
Lege
nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social

2.     
Legea
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

3.     
Ordin
nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile
publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul
protecției drepturilor copilului

4.     
Legii
nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

 

 

PRIMAR,

MEGHEȘAN NICOLAE
SORIN