nr. 102 din data 27.11.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a bunurilor cuprinse in Anexa 1, scoaterea din functiune in vederea valorificarii sau casarii lor dua caz si retragerea dreptului de concesiune asupra acestora precum si aprobarea Anexei 2 privind modificarea valorii unor bunuri din Anexa nr. 1 la HCL nr. 50 din 2014

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR. 102/2014

 

privind
aprobarea   trecerii din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexa
nr.1, scoaterea din funcțiune în vederea 
valorificării sau casării  lor
după caz 
și retragerea
dreptului de concesiune asupra 
acestora 
precum și
aprobarea Anexei nr.2 privind modificarea valorii unor bunuri din Anexa nr.1 la
H.C.L. nr.50/2014

 

Consiliul local
al Municipiului Târnăveni în sedință ordinară din data de 27 noiembrie 2014;

Având în vedere Referatul de specialitate  privind 
  aprobarea  
trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexa nr.1, scoaterea din funcțiune în
vederea  valorificării sau casării  lor după caz 
și retragerea dreptului de concesiune
asupra  acestora 
precum
și aprobarea Anexei nr.2 privind modificarea valorii unor bunuri din Anexa nr.1
la H.C.L. nr.50/2014
întocmit  în cadrul Direcției
economice și înregistrat sub nr. 24089/21.11.2014,

           Văzând adresa nr.217807/17.11.2014,
înaintată de S.C. Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ ;

În
conformitate cu dispozițiile O.G. nr.112/2000, pentru reglementarea procesului
de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

     

      Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexa nr.1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.

      Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a
mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr.1 în vederea valorificării sau casării
după caz.

    Art.3. Se aprobă modificarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr 22/202662/2010, în sensul retragerii dreptului de concesiune al SC Compania
Aquaserv SA Tg.MUREȘ asupra bunurilor cuprinse în Anexa nr.1.

    Art.4. Se aprobă Anexa nr.2 privind modificarea valorii unor bunuri din Anexa
nr.1 la H.C.L. nr.50/2014,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean MUREȘ,
domnul Ciprian Dobre, să semneze actul adițional la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.22/202662/2010,încheiat cu S.C.Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ privind
modificarea listei bunurilor proprietate publică a municipiului Târnăveni
concesionate operatorului regional.

    Art.6.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

            Președinte
de ședință,

           Mihăilescu Alin Marius

                                                                                                 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Răzvan